måndag 11 juli 2011

Guds tankar eller våra egna?

"Men vi har Kristi sinne".. 1 Kor 2:16 Rätt fantastiskt att vi som människor har möjlighetetn att tänka "med Gud" . Att i Kristus få ett förnyat sinne som inte motarbetar eller motsäger Guds tankar utan likt Maria tar emot dem i tro och bevarar dem i sitt hjärta för att på så vis kunna bli fruktbärande för himmelriket.

Kanske värt att fundera på hur vi själva hade reagerat om vi varit i Marias situation, inför uppdraget? Kanske avfärdat det som nonsens? Visst hade Maria en o annan "fråga" men hon räknade tydligen med Gud och hans makt. Att föda världens frälsare! Hon som inte ens hade haft någon man.."Helig Ande skall komma över dig.." Hade kanske Maria en mottaglighet i sitt sinne som kvalificerade henne? Var det därför hon blev "benådad", utvald till att att bära fröet till världens frälsning i sin kropp? "Ty han har sett till sin tjänarinnas ringhet.
Och se, härefter skall alla släkten prisa mig salig" Luk 1:48

"Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar." Jes 55:9

Hur ska vi kunna bära frukt åt Gud om det inte finns en mottaglighet för hans tankar i våra liv? Om vi avfärdar det som "dårskap"? "Bedra inte er själva. Om någon bland er tycker att han är vis i den här världen, måste han bli en dåre för att bli vis." 1 Kor 3;18 Om tilltron till vår egen erfarenhet och vårt eget förstånd väger tyngre än vår tillit till Gud, hur ska han då kunna leda oss i tro ut i det "okända"? Utan ett förnyat sinne kommer vi förmodligen att göra invändningar så snart Gud försöker leda oss och vi gör oss därmed obrukbara för hans syften. "Var inte utan förstånd som en häst eller mula, som man måste tämja med töm och betsel, för att de skall komma till dig."Ps 32:9

Israels barns historia står ju där för att undervisa oss..Nog hade Mose sina stunder då han tyckte att han fått nog av folkets invändningar i form av fruktan och oro - som fortfarande präglade deras tänkesätt..Vilket fick till följd att rundvandringen i öknen blev avsevärt längre än det var tänkt. Där tron på omständigheter och "jättar" var större än tron på den Allsmäktige. Och vem känner inte igen sig där? "Men med Guds hjälp går vi vidare.."

Exempel på mänsklig visdom i negativ bemärkelse är väl framför allt när Petrus motsäger Jesus inför Golgatadramat. Tillrättavisningen blir tuff: "Gå bort ifrån mig, Satan! Du vill få mig på fall. Vad du tänker är inte Guds tankar utan människotankar." Matt 16:23 Här kan vi ju se hur Satan gärna använder det oförnyade mänskliga sinnet som plattform för sitt verk och här tycks Jesus gå emot själva inspirationen bakom Petrus tankar.. En Petrus som kanske tyckte att han kunde det här nu, han trodde att han kände Guds vilja för denna situation, men hans "andliga" tankar visade sig vara högst mänskliga...

Men ära vare Gud, evangelium är ju de goda nyheternas budskap! Alla har vi möjligheten att genom Anden få del av Guds tankar och genom det levande ordet förnyas till våra sinnen så att vi kan bli medarbetare till Gud istället för motståndare!

"Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta vad vi har fått av Gud. Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt. Den andliga människan däremot bedömer allt, men själv kan hon inte bedömas av någon. Ty vem har lärt känna Herrens sinne, så att han kan undervisa honom? Men vi har Kristi sinne." 1 Kor 2:10-16

Soli Deo Gloria

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar